اتوبوس اسكانيا درسا (SCANIA DORSA)

ویژگی ها

ظرفيت سرنشين (تعداد صندلی) : 25

  ظرفيت بار (تعداد چمدان) : 25

  خوابيدن صندلی رو به عقب (صندلی تخت شو)

  پخش كننده صوتی و تصويری (DVD Player)

  يخچال (Cool Box)

  سيستم تهويه مطبوع (بخاری و كولر)

  شيشه های دو جداره

  كپسول آتش نشانی

  جعبه كمك های اوليه

چكش اضطراری و ايمنی

  امكانات پذيرائی (قهوه جوش و چائی ساز)

  محفظه بار بالای سر مسافر

  زيرپائی مجزا مقابل صندلی

  بلند گو (Amplifier & Microphone)

ظرفيت سرنشين (تعداد صندلی) : 25

  ظرفيت بار (تعداد چمدان) : 25

  خوابيدن صندلی رو به عقب (صندلی تخت شو)

  پخش كننده صوتی و تصويری (DVD Player)

  يخچال (Cool Box)

  سيستم تهويه مطبوع (بخاری و كولر)

  شيشه های دو جداره

  كپسول آتش نشانی

  جعبه كمك های اوليه

چكش اضطراری و ايمنی

  امكانات پذيرائی (قهوه جوش و چائی ساز)

  محفظه بار بالای سر مسافر

  زيرپائی مجزا مقابل صندلی

  بلند گو (Amplifier & Microphone)